GoEco och empowerment i relation till befintliga appar

GoEco är arbetsnamnet på GAP’s digitala plattform. Syftet med plattformen är att sprida och utveckla GAP’s redan framgångsrika metoder för att möjliggöra hållbarare livsstilar och därigenom ett hållbarare samhälle. En av framgångsfaktorerna bakom GAP’s metoder är sannolikt förståelsen för hur viktigt ”empowerment” är för att människor ska vilja och kunna leva mer hållbara liv. Empowerment är ett mångfacetterat begrepp som inte svenskan har någon motsvarande ord för. Det kan användas för att beskriva både ett psykologiskt tillstånd och en process. Tillståndet empowerment kännetecknas av att ha kunskaper och möjligheter att agera utifrån sin egna vilja och önskningar. När vi inte känner oss empowered upplever vi oss istället som offer för våra omständigheter, utan möjligheter att följa vår egna vilja och önskningar. Som process betraktat kan vi se hur vi som individer kan röra oss mot högre grader av empowerment. Vi stärker vår empowerment genom att skaffa oss nya kunskaper, lära från våra erfarenheter och utforska vår viljas riktning och djup. När vi känner oss mer empowered stärks också både vilja och förmåga till att positivt bidra till andra människors processer mot högre grader av empowerment. Syftet med GoEco är att ge användarna en upplevelse av empowerment i relation till de utmaningar de själva upplever i relation till hållbarhet. GoEco ska också kunna följa och stödja användarens process mot allt högre grader av empowerment och göra det möjligt att stödja varandra.

Arbetet med att utveckla plattformen pågår just nu för fullt. Vägledande i processen har olika fokusgrupper varit. De har testat existerande appar där fokus ligger på beteendeförändring och hållbarhet. De två apparna som testades var Green apes och Joulebug. Testpersonernas upplevelser av dessa var både positiva och mer negativa. Det positiva var för de flesta kopplade till att de hållbara beteenden som de redan gjorde blev tydligare för dem själva. Detta medförde en inledande upplevelse av empowerment. Genom att se att de redan gjorde mycket rätt stärktes känslan av att det går att göra mer. Upplevelsen avtog dock för de flesta och många upplevde att registrering av beteenden i apparna efter ett tag tog mer energi än de gav. Vår tolkning av detta var att befintliga appar saknar ett perspektiv på empowerment som en process. När vår empowerment ökar vill vi ta nästa steg. Vi vill få möjlighet att omsätta våra nya kunskaper och erfarenheter i handling. För att en digital plattform skall kunna stödja processer mot ökande empowerment behöver det därför finnas större och mer flexibla möjligheter till utveckling.

För att hitta olika möjliga lösningar på detta har tittat på och testat andra appar och plattformar. Dessa har inte haft ett hållbarhetsperspektiv men lösningar som på olika sätt rimmar bättre med empowerment som process. En av dessa som vi gillar och inspireras av heter Chrysallis (chrysall.is). Appen är strukturerad utifrån tidsbegränsade utmaningar. Via hemsidan finns det en mängd olika utmaningar att välja. Dessa syftar på olika sätt till att förändra beteenden, bryta negativa mönster, eller göra det enklare att lära sig nya färdigheter. De olika utmaningarna är graderade på olika sätt; utifrån hur utmanande/tidskrävande de är, vilka områden som de fokuserar på och om de passar eller kräver aktivt stöd från andra användare. När en utmaning har avklarats ligger verktygen och övningarna kopplade till den kvar som en resurs. Användaren kan själv välja om och när dessa används, men appen ger inga aktiva påminnelser. Det är möjligt att göra om en utmaning om det stöd som den erbjuder fortfarande känns relevant. Om det däremot känns som om det är mer utvecklande att lämna dessa därhän finns det möjlighet att istället ta nästa steg och välja en ny utmaning. Med tidsbegränsning och möjlighet att välja inriktning på befintliga utmaningar minskar risken för att de olika övningarna och uppdragen kopplade till appen skall börja upplevas som mer energikrävande än stödjande.

Vi kan också se att en plattform som erbjuder många olika typer av tidsbegränsade utmaningar har flera andra fördelar och möjligheter. En är att det blir lättare att göra meningsfulla kopplingar till sociala media. Det blir lättare att hitta andra som är i en liknande situation och kämpar med samma utmaningar. Vi ser även hur upplägget med utmaningsmoduler på sikt kan ge stöd till högre grader av empowerment. Här skiftar fokus till att ge stöd till andras processer. Användare som har genomgått ett visst antal steg/utmaningar skulle kunna få möjligheten att gå in som mentorer och stödjare inom de områden de har störst kunskap och passion. Ytterligare ett steg skulle kunna vara att grupper av användare slår sig samman och skapar egna utmaningar som de erbjuder via plattformen. Det skulle vara att verkligen stödja och stärka högre grader av empowerment!

GoEco får stöd av EU
EU logga Life long learning, Arial, 109x163 - Skärmklipp 2015-02-04 12.23.11

Comment(1)

  1. Lotte Johansson says

    Intressant!

Post a comment